Open Menu
 
Find us on Facebook

3-B) Countries and Nationalities (ELF Learning)

3-B) Countries and Nationalities
Activity MasterBlaster
Activity MasterBlaster
Learn the most important countries and their nationalities in English.
 

Content preview

Instructions

You have a word and 4 options. Choose the right option. (If the timer is on, you must choose your option before the time finishes.)

Items

Item Pronunciation Meaning
Africa /Šfrɪkə - Šfrɪkən/ African
America /əmerɪkə - əmerɪkən/ American
Argentina /ɑ:*dʒənti:nə -ɑ:*dʒənti:nɪən/ Argentinean
Asia /ʒə - ʒən/ Asian
Australia /ɒstrlɪə - ɒstrlɪən/ Australian
Brazil /brəzɪl - brəzɪlɪən/ Brazilian
Canada /kŠnədə - kəndɪən/ Canadian
Chile /tʃi:leɪ - tʃi:lɪən/ Chilean
China /tʃnə - tʃaɪni:z/ Chinese
Congo /kɒngəʊ - kɒngəli:z/ Congolese
Egypt /i:dʒɪpt - ɪdʒɪpʃən/ Egytian
England /ɪŋglənd - ɪŋglɪʃ/ English
Europe /jɔ:rəʊp - jɔ:rəʊpɪən/ European
France /frɑ:ns - frentʃ/ French
Germany /dʒɜ:*mənɪ - dʒɜ:*mən/ German
Greece /gri:s - gri:k/ Greek
India /ɪndɪə -ɪndɪən/ Indian
Ireland /aɪələnd - aɪərɪʃ/ AmE: /aɪrlənd - rɪʃ/ Irish
Italy /ɪtəlɪ - ɪtŠlɪən/ Italian
Japan /dʒəpŠn - dʒŠpəni:z/ Japanese
Mexico /meksɪkəʊ - meksɪkən/ Mexican
Oceania BrE: /əʊsɪnɪə(n) AmE: /oʊʃɪŠnɪə(n)/ Oceanian
Poland /pəʊlənd - pəʊlɪʃ/ Polish
Portugal /pɔ:*tʃəgəl - pɔ:tʃəgi:z/ Portuguese
Russia /rʌʃə - rʌʃən/ Russian
Scotland /skɒtlənd - skɒtɪʃ/ Scottish
South Africa /saʊθŠfrɪkə - saʊθŠfrɪkən/ South African
Spain /speɪn - spŠnɪʃ/ Spanish
The USA /­ə ju: es eɪ - əmerɪkən/ American
Turkey /tɜ:*kɪ - tɜ:*kɪʃ/ Turkish
United Kingdom /ju:ntɪd kɪŋdəm - brɪtɪʃ/ British
Total number of items: 31

 

© Angel Castaño 2008 Salamanca / Poole - free videos to learn real English online || InfoPrivacyTerms of useContactAbout
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read more