MULTIMEDIA-ENGLISH

  SmartMemo
BASIC Countries and Nationalities
Video page https://multimedia-english.com/videos/course/3-b-countries-and-nationalities-5211
Focus Vocabulary
Description Learn the most important countries and their nationalities in English.
Instructions 1- Look at the country and think of its nationality 2- Move your mouse over the black button to check your answer. 3- If you were right, click on the green button, if wrong, click on the red.
 
Item Match Pronunciation Comments
The USA American /­ə ju: es eɪ - əmerɪkən/
Europe European /jɔ:rəʊp - jɔ:rəʊpɪən/
Australia Australian /ɒstrlɪə - ɒstrlɪən/
Scotland Scottish /skɒtlənd - skɒtɪʃ/
Canada Canadian /kŠnədə - kəndɪən/
Portugal Portuguese /pɔ:*tʃəgəl - pɔ:tʃəgi:z/
America American /əmerɪkə - əmerɪkən/
England English /ɪŋglənd - ɪŋglɪʃ/
India Indian /ɪndɪə -ɪndɪən/
France French /frɑ:ns - frentʃ/
Ireland Irish /aɪələnd - aɪərɪʃ/ AmE: /aɪrlənd - rɪʃ/
Mexico Mexican /meksɪkəʊ - meksɪkən/
Germany German /dʒɜ:*mənɪ - dʒɜ:*mən/
Spain Spanish /speɪn - spŠnɪʃ/
China Chinese /tʃnə - tʃaɪni:z/
Italy Italian /ɪtəlɪ - ɪtŠlɪən/
United Kingdom British /ju:ntɪd kɪŋdəm - brɪtɪʃ/
Total number of items: 17
This is an activity from Multimedia-English www.multimedia-english.com