MULTIMEDIA-ENGLISH

  MasterBlaster
3-B) Countries and Nationalities
Video page https://multimedia-english.com/videos/course/3-b-countries-and-nationalities-5211
Focus Vocabulary
Description Learn the most important countries and their nationalities in English.
Instructions You have a word and 4 options. Choose the right option. (If the timer is on, you must choose your option before the time finishes.)
 
Item Pronunciation Meaning
Europe /jɔ:rəʊp - jɔ:rəʊpɪən/ European
Egypt /i:dʒɪpt - ɪdʒɪpʃən/ Egytian
Spain /speɪn - spŠnɪʃ/ Spanish
Germany /dʒɜ:*mənɪ - dʒɜ:*mən/ German
China /tʃnə - tʃaɪni:z/ Chinese
Australia /ɒstrlɪə - ɒstrlɪən/ Australian
Chile /tʃi:leɪ - tʃi:lɪən/ Chilean
South Africa /saʊθŠfrɪkə - saʊθŠfrɪkən/ South African
Mexico /meksɪkəʊ - meksɪkən/ Mexican
Canada /kŠnədə - kəndɪən/ Canadian
The USA /­ə ju: es eɪ - əmerɪkən/ American
France /frɑ:ns - frentʃ/ French
Italy /ɪtəlɪ - ɪtŠlɪən/ Italian
Portugal /pɔ:*tʃəgəl - pɔ:tʃəgi:z/ Portuguese
Congo /kɒngəʊ - kɒngəli:z/ Congolese
Greece /gri:s - gri:k/ Greek
United Kingdom /ju:ntɪd kɪŋdəm - brɪtɪʃ/ British
Poland /pəʊlənd - pəʊlɪʃ/ Polish
Africa /Šfrɪkə - Šfrɪkən/ African
America /əmerɪkə - əmerɪkən/ American
Argentina /ɑ:*dʒənti:nə -ɑ:*dʒənti:nɪən/ Argentinean
Scotland /skɒtlənd - skɒtɪʃ/ Scottish
Russia /rʌʃə - rʌʃən/ Russian
Turkey /tɜ:*kɪ - tɜ:*kɪʃ/ Turkish
Japan /dʒəpŠn - dʒŠpəni:z/ Japanese
Brazil /brəzɪl - brəzɪlɪən/ Brazilian
Ireland /aɪələnd - aɪərɪʃ/ AmE: /aɪrlənd - rɪʃ/ Irish
India /ɪndɪə -ɪndɪən/ Indian
Asia /ʒə - ʒən/ Asian
England /ɪŋglənd - ɪŋglɪʃ/ English
Oceania BrE: /əʊsɪnɪə(n) AmE: /oʊʃɪŠnɪə(n)/ Oceanian
Total number of items: 31
This is an activity from Multimedia-English www.multimedia-english.com