Open Menu
 
Find us on Facebook

Try mSpy Phone Tracker for Your Kid's Safety

3-B) Countries and Nationalities (ELF Learning)

3-B) Countries and Nationalities
Activity SmartMemo
Activity SmartMemo
Learn the most important countries and their nationalities in English.
 

Content preview

Instructions

1- Look at the country and think of its nationality 2- Move your mouse over the black button to check your answer. 3- If you were right, click on the green button, if wrong, click on the red.

Items

Item Match Pronunciation Comments
Africa African /Šfrɪkə - Šfrɪkən/
America American /əmerɪkə - əmerɪkən/
Argentina Argentinean /ɑ:*dʒənti:nə -ɑ:*dʒənti:nɪən/
Asia Asian /ʒə - ʒən/
Australia Australian /ɒstrlɪə - ɒstrlɪən/
Brazil Brazilian /brəzɪl - brəzɪlɪən/
Canada Canadian /kŠnədə - kəndɪən/
Chile Chilean /tʃi:leɪ - tʃi:lɪən/
China Chinese /tʃnə - tʃaɪni:z/
Congo Congolese /kɒngəʊ - kɒngəli:z/
Egypt Egytian /i:dʒɪpt - ɪdʒɪpʃən/
England English /ɪŋglənd - ɪŋglɪʃ/
Europe European /jɔ:rəʊp - jɔ:rəʊpɪən/
France French /frɑ:ns - frentʃ/
Germany German /dʒɜ:*mənɪ - dʒɜ:*mən/
Greece Greek /gri:s - gri:k/
India Indian /ɪndɪə -ɪndɪən/
Ireland Irish /aɪələnd - aɪərɪʃ/ AmE: /aɪrlənd - rɪʃ/
Italy Italian /ɪtəlɪ - ɪtŠlɪən/
Japan Japanese /dʒəpŠn - dʒŠpəni:z/
Mexico Mexican /meksɪkəʊ - meksɪkən/
Oceania Oceanian BrE: /əʊsɪnɪə(n) AmE: /oʊʃɪŠnɪə(n)/
Poland Polish /pəʊlənd - pəʊlɪʃ/
Portugal Portuguese /pɔ:*tʃəgəl - pɔ:tʃəgi:z/
Russia Russian /rʌʃə - rʌʃən/
Scotland Scottish /skɒtlənd - skɒtɪʃ/
South Africa South African /saʊθŠfrɪkə - saʊθŠfrɪkən/
Spain Spanish /speɪn - spŠnɪʃ/
The USA American /­ə ju: es eɪ - əmerɪkən/
Turkey Turkish /tɜ:*kɪ - tɜ:*kɪʃ/
United Kingdom British /ju:ntɪd kɪŋdəm - brɪtɪʃ/
Total number of items: 31
© Angel Castaño 2008 Salamanca / Poole - free videos to learn real English online || InfoPrivacyTerms of useContactAbout
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read more