Open Menu
 
Phonetics with M-E

Try mSpy Phone Tracker for Your Kid's Safety   ||   English teacher jobs

People - (basic vocabulary)

People - (basic vocabulary)
Activity MasterBlaster
Activity MasterBlaster
Part of the series: First 1000 Words in English (it includes Spanish translations).
 

Content preview

Instructions

You have a word and 4 options. Choose the right option. (If the timer is on, you must choose your option before the time finishes.)

Items

Item Pronunciation Meaning
actor /æktə/ actor
actress /æktrɪs/ actriz
artist /ɑ:tɪst/ artista
astronaut /æstrənɔ:t/ astronauta
aunt /ɑ:nt/ tía
baker /bkə/ panadero
brother /brʌðə/ hermano
bus driver /bʌs drvə/ conductor de autobús
butcher /bʊtʃə/ carnicero
carpenter /kɑ:pɪntə/ carpintero
cook /kʊk/ cocinero
cousin /kʌzɪn/ primo/a
dancer /dɑ:nsə/ bailarín
daughter /dɔ:tə/ hija
dentist /dentɪst/ dentista
diver /dvə/ submarinista
father /fɑ:ðə/ padre
fireman /faɪəmən/ bombero
granddaughter /grændɔ:tə/ nieta
grandfather /grænfɑ:ðə/ abuelo
grandmother /grænmʌðə/ abuela
grandparents /grænpeərənts/ abuelos
grandson /grænsʌn/ nieto
hairdresser /hdresə/ peluquero
husband /hʌzbənd/ marido
judge /dʒʌdʒ/ juez
lorry driver /lɒrɪ drvə/ camionero
mechanic /məkænɪk/ mecánico
mother /mʌðə/ madre
nephew /nefju:/ sobrino
niece /ni:s/ sobrina
painter /pntə/ pintor
parents /prənts/ padres (padre y madre)
policeman /pli:smən/ policía (hombre)
policewoman /pli:s wʊmən/ policía (mujer)
postman /pəʊstmən/ cartero
singer /sɪŋə/ cantante
sister /sɪstə/ hermana
son /sʌn/ hijo
uncle /ʌŋkəl/ tío
waiter /wtə/ camarero
waitress /wtrɪs/ camarera
wife /waɪf/ esposa
Total number of items: 43

 

© Angel Castaño 2008 Salamanca / Poole - free videos to learn real English online || InfoPrivacyTerms of useContactAboutwhy?
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read more