Open Menu
 
Phonetics with M-E

Phrazzleme, the new trendy game to practise English

Try mSpy Phone Tracker for Your Kid's Safety

Phonetics with... Thinking Out Loud (Ed Sheeran)

Thinking Out Loud
Activity Fill in the Gaps
Activity Fill in the Gaps
Here is a faithful transcription of Ed Sheeran's pronunciation when he sings Thinking Out Loud. See if you can understand the transcriptions.
 

Content preview

Instructions

Read the phonetic transcription and write the sentence that it reflects.

Items

Gapped text
/wen jɔ: legz dən wɜ:k laɪk ­eɪ ju:st tə bɪfɔ:/ -- ____________________________________________________________________________________________________
/Šnd aɪ kɑ:n swi:p ju: ɒf əv jɔ: fi:t/ -- ____________________________________________________________________________
/wɪl jɔ: maʊθ stɪl rəmembə ­ə teɪst əv maɪ lʌv/ -- ______________________________________________________________________________________________________
/wɪl jə aɪz stɪl smaɪl frəm jə tʃi:ks/ -- ______________________________________________________________________________________
/n dɑ:lɪŋ, aɪ wɪl bi: lʌvɪn ju: tɪl wɪə sevənti:/ -- __________________________________________________________________ 'til __________________________________________________________________
/n beɪbi: maɪ hɑ:D kəd stɪl fɔ:l Šz hɑ:D ət twenɪ θri:/ -- ____________________________________________________________________________________________________________________
/n aɪm θɪŋkɪŋ baʊt haʊ pi:pəl fɔ:l ɪn lʌv ɪn məstɪərɪəs weɪz/ -- ________________________________________________________________________________________________________________________ ways
/meɪbɪ dʒʌs ­ə tʌtʃ ɒv ə hŠn/ -- ____________________________________________________________
/oʊ mi:, aɪ fɔ:l ɪn lʌv wɪ­ ju: evri: sɪŋgəl deɪ/ -- ______________________________________________________________________________________________
/ən aɪ dʒʌs wɒnə tel ju: aɪ Šm/ -- ____________________________________________________________
/səʊ hʌni:, naʊ/ -- __________________________
/teɪk mi: ɪntə jə lʌvɪn ɑ:mz/ -- __________________________________________________________
/kɪs mi: ʌndə ­ə laɪD əv ə θaʊzən stɑ:z/ -- ______________________________________________________________________________________
/pleɪs jə hed ən mɑ: bi:Dɪŋ hɑ:d/ -- ______________________________________________________________________
/əm θɪŋkɪn aʊt laʊd/ -- __________________________________________
/meɪbi: wi: faʊnd lʌv raɪʔ weə wi: ɑ:/ -- ____________________________________________________________________________
/wen maɪ heəz ɔ:l bəʔ gɒn Šn maɪ memərɪ feɪdz/ --______________________________________________________________________________________________
/Šn ­ə kraʊdz doʊn rəmembə maɪ neɪm/ -- __________________________________________________________________________
/wen maɪ hŠndz doʊn pleɪ ­ə strɪŋz ­ə seɪm weɪ/ -- __________________________________________________________________________________________________
/aɪ noʊ ju: wɪl stɪl lʌv mi: ­ə seɪm/ -- ____________________________________________________________________________
/kɒz hʌnɪ jɔ: soʊl kəd nevə groʊ oʊld, ɪts evəgri:n/ -- ______________________________________________________________________________________________________________________
/beɪbi:, jɔ: smaɪlz fəʔevər ɪn ma maɪnd ən meməri:/ -- ________________________________________________________________________________________________
/aɪm θɪŋkɪŋ baʊt haʊ pi:pəl fɔ:l ɪn lʌv ɪn məstɪərɪəs weɪz/ -- ________________________________________________________________________________________________________________ ways
/meɪbi: ɪts ɔ:l pɑ:D əv ə plŠn/ -- __________________________________________________________
/aɪl dʒəs ki:p ɒn meɪkɪŋ ­ə seɪm mɪsteɪks/ -- ____________________________________________________________________________________
/hoʊpɪŋ ­Štʃu:l ʌndəstŠn/ -- __________________________________________________________
/bət beɪbi:, naʊ/ -- __________________________
/teɪk mi: ɪntə jə lʌvɪn ɑ:mz/ -- __________________________________________________________
/kɪs mi: ʌndə ­ə laɪD əv ə θaʊzən stɑ:z/ -- ______________________________________________________________________________________
/pleɪs jə hed ən ma bi:Dɪŋ hɑ:d/ -- ______________________________________________________________________
/əm θɪŋkɪn aʊt laʊd/ -- __________________________________________
/­əʔ meɪbi: wi: faʊnd lʌv raɪʔ weə wi: ɑ:/ -- ______________________________________________________________________________________
/səʊ beɪbi:, naʊ/ -- ________________________
/teɪk mi: ɪntə jə lʌvɪn ɑ:mz/ - __________________________________________________________
/kɪs mi: ʌndə ­ə laɪD əv ə θaʊzənd stɑ:z -- ______________________________________________________________________________________
/ɒʊ dɑ:lɪŋ, pleɪs jə hed ən ma bi:Dɪŋ hɑ:d/ -- ______________________________________________________________________________________________
/əm θɪŋkɪn aʊt laʊd/ -- __________________________________________
/­əʔ meɪbi: wi: faʊnd lʌv raɪʔ weə wi: ɑ:/ -- ______________________________________________________________________________________
/ɒ beɪbi: wi: faʊnd lʌv raɪʔ weə wi: ɑ:/ -- ________________________________________________________________________________
/ən wi: faʊnd lʌv raɪʔ weə wi: ɑ:/ -- ________________________________________________________________________
Total number of items: 40

<your ad here>

© Angel Castaño 2008 Salamanca / Poole - free videos to learn real English online || InfoPrivacyTerms of useContactAbout
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read more