Open Menu
 
Find us on Facebook

Try mSpy Phone Tracker for Your Kid's Safety

Irregular verbs (82 verbs)

Irregular verbs (82 verbs)
Activity MasterBlaster
Activity MasterBlaster
Memorize the 3 forms of most of the irregular verbs in English.
 

Content preview

Instructions

You have a word and 4 options. Choose the right option.

(If the timer is on, you must choose your option before the time finishes.)

Items

Item Pronunciation Meaning
be /bi: - wɒz-wɜ:* - bɪn/ was/were - been
beat /bi:t - bi:t - bi:tən/ beat - beaten
become /bɪkʌm - bɪkm - bɪkʌm/ became - become
begin /bəgɪn - bəgn - bɪgʌn/ began - begun
bite /baɪt - bɪt - bɪtən/ bit - bitten
blow /bləʊ - blu: - bləʊn/ blew - blown
break /breɪk - brəʊk - brəʊkən/ broke - broken
bring /brɪŋ - brɔ:t - brɔ:t/ brought - brought
build /bɪld - bɪlt - bɪlt/ built - built
burn /bɜ:*n - bɜ:*nt - bɜ:*nt/ burnt - burnt
buy /baɪ - bɔ:t - bɔ:t/ bought - bought
catch /ktʃ - kɔ:t - kɔ:t/ caught - caught
choose /tʃu:z - tʃəʊz - tʃəʊzən/ chose - chosen
come /kʌm - keɪm - kʌm/ came - come
cost /kɒst - kɒst - kɒst/ cost - cost
cut /kʌt - kʌt - kʌt/ cut - cut
do /du: - dɪd - dʌn/ did - done
draw /drɔ: - dru: - drɔ:n/ drew - drawn
dream /dri:m - dremt - dremt/ dreamt - dreamt
drink /drɪŋk - drŋk - drʌnk/ drank - drunk
drive /draɪv - drəʊv - drɪvən/ drove - driven
eat /i:t - eɪt - i:tən/ ate - eaten
fall /fɔ:l - fel - fɔ:lən/ fell - fallen
feel /fi:l - felt - felt/ felt - felt
fight /faɪt - fɔ:t - fɔ:t/ fought - fought
find /faɪnd - faʊnd - faʊnd/ found - found
fly /flaɪ - flu: - fləʊn/ flew - flown
forget /fə*get - fə*gɒt - fə*gɒtən/ forgot - forgotten
get /get - gɒt - gɒt/ got - got
give /gɪv - geɪv - gɪvən/ gave - given
go /gəʊ - went - gɒn/ went - gone
grow /grəʊ - gru: - grəʊn/ grew - grown
have /hv - hd - hd/ had - had
hear /hɪə* - hɜ:*d - hɜ:*d/ heard - heard
hide /haɪd - hɪd - hɪdən/ hid - hidden
hit /hɪt - hɪt - hɪt/ hit - hit
hold /həʊld - held - held/ held - held
hurt /hɜ:*t - hɜ:*t - hɜ:*t/ hurt - hurt
keep /ki:p - kept - kept/ kept - kept
know /nəʊ - nju: - nəʊn/ knew - known
learn /lɜ:*n lɜ:*nt lɜ:*nt/ learnt - learnt
leave /li:v - left - left/ left - left
lend /lend - lent - lent/ lent - lent
let /let - let - let/ let - let
light /laɪt - lɪt - lɪt/ lit - lit
lose /lu:z - lɒst - lɒst/ lost - lost
make /meɪk - meɪd - meɪd/ made - made
mean /mi:n - ment - ment/ meant - meant
meet /mi:t - met - met/ met - met
pay /peɪ - peɪd - peɪd/ paid - paid
put /pʊt - pʊt - pʊt/ put - put
read /ri:d - red - red/ read - read
ride /raɪd - rəʊd - rɪdən/ rode - ridden
ring /rɪŋ - rŋ - rʌŋ/ rang - rung
rise /raɪz - rəʊz - rɪzən/ rose - risen
run /rʌn - rn - rʌn/ ran - run
say /seɪ - sed - sed/ said - said
see /si: - sɔ: - si:n/ saw - seen
sell /sel - səʊld - səʊld/ sold - sold
send /send - sent - sent/ sent - sent
shoot /ʃu:t - ʃɒt - ʃɒt/ shot - shot
show /ʃəʊ - ʃəʊd - ʃəʊn/ showed - shown
shut /ʃʌt - ʃʌt - ʃʌt/ shut - shut
sing /sɪŋ - sŋ - sʌŋ/ sang - sung
sit /sɪt - st - st/ sat - sat
sleep /sli:p - slept - slept/ slept - slept
smell /smel - smelt - smelt/ smelt - smelt
speak /spi:k - spəʊk - spəʊkən/ spoke - spoken
spend /spend - spent - spent/ spent - spent
stand /stnd - stʊd - stʊd/ stood - stood
steal /sti:l - stəʊl - stəʊlən/ stole - stolen
swim /swɪm - swm - swʌm/ swam - swum
take /teɪk - tʊk - tkən/ took - taken
teach /ti:tʃ - tɔ:t - tɔ:t/ taught - taught
tear /teə* - tɔ:* - tɔ:*n/ tore - torn
tell /tel - təʊld - təʊld/ told - told
think /θɪŋk - θɔ:t - θɔ:t/ thought - thought
throw /θrəʊ - θru: - θrəʊn/ threw - thrown
understand /ʌndə*stnd - ʌndə*stʊd - ʌndə*stʊd/ understood - understood
wake /weɪk - wəʊk - wəʊkən/ woke - woken
wear /weə* - wɔ:* - wɔ:*n/ wore - worn
win /wɪn - wʌn - wʌn/ won - won
write /raɪt - rəʊt - rɪtən/ wrote - written
Total number of items: 83
© Angel Castaño 2008 Salamanca / Poole - free videos to learn real English online || InfoPrivacyTerms of useContactAbout
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read more