Open Menu
 
Find us on Facebook

Try mSpy Phone Tracker for Your Kid's Safety

Relax, Take It Easy - phonetic transcription (Mika)

Relax, Take It Easy
Activity Fill in the Gaps
Activity Fill in the Gaps
Check your ability to listen and to read phonetic transcriptions with Mika's song.
 

Content preview

Instructions

Read the phonetic transcription and write the corresponding sentence in normal spelling.

Items

Gapped text
/tʊk ə raɪd tə ɪ end əv ə laɪn/ ______________________________________ to ______________________________________
/weə nəʊ wʌn evə gəʊz/ ____________________________________________
/endɪd ʌp ɒn ə brəʊkən treɪn/ ____________________________ on ____________________________
/wɪ nəʊbɒdɪ aɪ nəʊ/ ____________________________________
/bʌt ə peɪn n ə lɒŋɪŋz ə seɪm wen jɔ: daɪɪŋ/ ____________________________________________ and ____________________________________________ when ____________________________________________
/naʊ aɪm lɒst/ ________________________
/nd aɪm scri:mɪŋ fə help - ələʊn/ ____________________________________________________ - ____________________________________________________
/rɪlks, teɪk ɪt i:zɪ/ ______________________________________
/fɔ: eər ɪz nʌθɪŋ t wi: kən du:/ ________________________________________ that ________________________________________
/rɪlks, teɪk ɪt i:zɪ/ ______________________________________
/bleɪm ɪt ɒn mi: ɔ: bleɪm ɪt ɒn ju:/ ______________________________ or ______________________________
/ɪts əz ɪf aɪm skeəd/ __________________________________________
/ɪts əz ɪf aɪm terɪfaɪd/ ________________________________________________
/ɪts əz ɪf aɪm skeəd/ __________________________________________
/ɪts əz ɪf aɪm pleɪɪŋ wɪ fɑ:/ ________________________________________________________________
/skeəd - ɪts əz ɪf aɪm terɪfaɪd/ ________________________________________________ - ________________________________________________
/ɑ: ju: skeəd/ ____________________________ ?
/ɑ: wi: pleɪɪŋ wɪ fɑ:/ ________________________________________________ ?
/rɪlks/ __________
/eər ɪz ən nsə tu: ə dɑ:kɪst taɪmz/ ____________________________________ to ____________________________________
/ɪts klɪə wi: dəʊn ʌndestnd ɪt/ ______________________________________ we ______________________________________
/bʌt ə lst θɪŋ ɒn maɪ maɪnd/ ____________________________________ on ____________________________________
/ɪz tə li:v ju:/ ______________________________
/aɪ bəli:v t wɪər ɪn ɪs təgeə/ ____________________________________________ that ____________________________________________
/dəʊn skri:m - eər ɑ: səʊ menɪ rəʊdz left/ ________________________________________________________ - ________________________________________________________
/rɪlks, teɪk ɪt i:zɪ/ ______________________________________
/fɔ: eər ɪz nʌθɪŋ t wi: kən du:/ ______________________________________________________________________
/rɪlks, teɪk ɪt i:zɪ/ ______________________________________
/bleɪm ɪt ɒn mi: ɔ: bleɪm ɪt ɒn ju:/ ______________________________ or ______________________________
/rɪlks, teɪk ɪt i:zɪ/ ______________________________________
/fɔ: eər ɪz nʌθɪŋ t wi: kən du:/ ______________________________________________________________________
/rɪlks, teɪk ɪt i:zɪ/ ______________________________________
/bleɪm ɪt ɒn mi: ɔ: bleɪm ɪt ɒn ju:/ __________________________________________________________________
/rɪlks, teɪk ɪt i:zɪ/ ______________________________________
/fɔ: eər ɪz nʌθɪŋ t wi: kən du:/ ______________________________________________________________________
/rɪlks, teɪk ɪt i:zɪ/ ______________________________________
/bleɪm ɪt ɒn mi: ɔ: bleɪm ɪt ɒn ju:/ __________________________________________________________________
/rɪlks, teɪk ɪt i:zɪ/ ______________________________________
/fɔ: eər ɪz nʌθɪŋ t wi: kən du:/ ______________________________________________________________________
/rɪlks, teɪk ɪt i:zɪ/ ______________________________________
/bleɪm ɪt ɒn mi: ɔ: bleɪm ɪt ɒn ju:/ __________________________________________________________________
/ɪts əz ɪf aɪm skeəd/ __________________________________________
/ɪts əz ɪf aɪm terɪfaɪd/ ________________________________________________
/ɪts əz ɪf aɪm skeəd/ __________________________________________
/ɪts əz ɪf aɪm pleɪɪŋ wɪ fɑ:/ ________________________________________________________________
/rɪlks/ - /skeəd/ ____________ - ____________
/ɪts əz ɪf aɪm terɪfaɪd/ ________________________________________________
/ɑ: ju: skeəd/ ____________________________ ?
/ɑ: wi: pleɪɪŋ wɪ fɑ:/ ________________________________________________ ?
/rɪlks/ __________
/rɪlks/ __________
Total number of items: 51
© Angel Castaño 2008 Salamanca / Poole - free videos to learn real English online || InfoPrivacyTerms of useContactAbout
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read more